posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
ZAPRASZAMY NA TRZECIĄ EDYCJĘ KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "FOTO-POETICA"
 REGULAMIN KONKURSU
 „FOTO-POETICA”
 Fotografia inspirowana twórczością Jana Kochanowskiego
 
 ORGANIZATORZY:
 • Stowarzyszenie Miłośników Poezji Jana Kochanowskiego „Renesans”,
 • Wójt Gminy Policzna,
 • Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie                                                                                               Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

                                                                       WSPÓŁORGANIZATORZY:
 • Radomskie Towarzystwo Fotograficzne w Radomiu
 
 1. Celem konkursu fotograficznego „FOTO-POETICA” jest:                                                                                                           - zwrócenie uwagi na dziedzictwo historyczno-literackie oraz na to, że dziedzictwo kulturowe następnych pokoleń zależy w głównej mierze od nas samych,                                                                                                                                                         - promowanie twórczości fotograficznej w połączeniu z poezją Jana   Kochanowskiego.
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego w dwóch kategoriach:   A – uczniowie szkół podstawowych i  gimnazjalnych, B – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 4. Uczestnik konkursu może nadesłać do 5 fotografii, wykonanych zgodnie z warunkami konkursu, będące twórczą, fotograficzną interpretacją co najmniej dwuwiersza z poezji Jana Kochanowskiego.
 5. Prace mogą być realizowane w zakresach tematycznych zgodnych z głównym tematem konkursu ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca związane z Janem Kochanowskim.
 6. Technika wykonania fotografii jest dowolna.  Fotografie wysoce przetworzone komputerowo nie będą oceniane.
 7. Każda przysłana na konkurs fotografia (plik cyfrowy) musi być podpisana wg. wzoru: kategoria A lub B, godło autora, numer kolejny zdjęcia zgodny z Kartą zgłoszenia, (np. A_godło_1.jpg).
 8. Prace konkursowe należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 6 czerwca 2019 r., e-mailowomuzeum-czarnolas@wp.pl, wpisując w temacie e-maila „Konkurs fotograficzny”. Uwaga! Ze względów technicznych wielkość jednej wiadomości nie może przekroczyć 50 MB lub wysyłając je zapisane na płycie CD na adres organizatora tj. Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.
 9. Zdjęcia muszą spełniać następujące warunki: rozdzielczość min. 2400 x 1600, 300 dpi, format jpg.
 10. Do e-mailu ze zdjęciami i do płyty CD z zapisanymi zdjęciami należy dołączyć podpisaną własnoręcznie pełnym imieniem i nazwiskiem Kartę Zgłoszenia wg. zał. nr 1.
 11. Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów w dniu 6. czerwca 2019 roku, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz zakwalifikuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom i zaskarżeniu. Jury zastrzega sobie prawo do: niewyłaniania zwycięzców i przyznawania miejsc ex aequo.
 12. W każdej kategorii przewidziane są 3 nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia i Dyplomy RTF za szczególne walory fotograficzne zdjęcia.
 13. Wernisaż Wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 22.06.2019 r.  podczas Czarnoleskich Spotkań Sobótkowych.
 14. Organizator ma prawo do wszystkich zakwalifikowanych do wystawy fotografii i do ich nieodpłatnego wykorzystania pod warunkiem zamieszczenia imienia i nazwiska autora (na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie tj. m.in. w publikacjach związanych z konkursem, na stronach portali internetowych, w lokalnej prasie, do wielokrotnej ekspozycji, wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych oraz w innych celach promocyjno-reklamowych). Powyższe uprawnienia, przysługują organizatorowi, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a zawartych w karcie zgłoszenia.
 15. Uczestnik konkursu (lub jeśli jest niepełnoletni jego prawni opiekunowie), składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
a)    jest autorem załączonych zdjęć, a prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury osób trzecich wynikające ze zgłoszenia zdjęć na konkurs,
b)   posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji,
c)  wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych niezbędnych w procesie przeprowadzenia przedmiotowego konkursu – art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku (j.t. w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami),
            d)   akceptuje warunki regulaminu Konkursu.
16. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Prace niezakwalifikowane do wystawy autor może odebrać osobiście w biurze Organizatora Konkursu w terminie najpóźniej 14 dni roboczych od ogłoszenia wyników.
17. Laureaci powiadomieni zostaną pisemnie, telefonicznie lub e-mailem o wynikach Konkursu oraz terminie i miejscu przyznania nagród. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej 22 czerwca 2019 roku.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu. W tym przypadku nadesłane prace na płytach CD zostaną odesłane na koszt Organizatora, a pliki cyfrowe przysłane e-mailem zniszczone.
19. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną rozpatrzone.REGULAMIN  KONKURSU  FOTO-POETICA  (PDF)

KARTA ZGŁOSZENIA ZAŁĄCZNIK NR 1