posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
RODO
Obowiązek informacyjny
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że:
1)     Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie reprezentowane przez Dyrektora( adres: 26-720 Policzna, Czarnolas 36, tel. kont.: 48/6672005, email: sekretariat@muzeumkochanowski.pl )
2)     Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – Magdaleną Lenart we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu email: inspektor@cbi24.pl, pisemnie na adres Administratora lub telefonicznie 690971100.
3)     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia.
4)     W związku z powyższym podstawą prawną przetwarzania są:
a)     1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 2 oraz § 3- 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
b)     2art. 6 ust. 1 lit. b  RODO – w zakresie danych osobowych wymaganych przez pracodawcę w celu zatrudniona Państwa na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
c)     3art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa lub wymaganych przez pracodawcę w celu zatrudnienia.
5)     Państwa dane będą przetwarzane do momentu ustania stosunku pracy, a następnie przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej odwołania.
6)     Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7)     Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8)     W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)     prawo do usunięcia danych osobowych;
e)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9)     Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221§ 2 oraz § 3- 5 Kodeksu pracy jest obowiązkowe. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
10)Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej umowy powierzenia między Administratorem a podmiotem zewnętrznym. 

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
Klauzula informacyjna - umowa cywilnoprawna