posąg Jan Kochanowski
slideshow_1 slideshow_2 slideshow_3
 

[TITLE]

[DESCRIPTION]
 
Deklaracja dostępności
Deklaracja Dostępności Cyfrowej
Oświadczenie w sprawie dostępności.
 
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie podjęło działania w celu zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019. Poz. 848 ) oraz Decyzją wykonawcy Komisji (UE) 2018/1523 z 11 października 2018 roku ustanawiając wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

MJK posiada stronę internetową https://mjk.e-bip.eu/ oraz http://cyfrowyczarnolas.pl/


Obecnie funkcjonujące strony internetowe nie w pełni spełniają wymagane kryteria.

Jednakże podjęliśmy działania na rzecz poprawy dostępności zlecając opracowanie nowej strony, która będzie spełniać status pod względem zgodności z wytycznymi dla dostępności treści informatycznych, w zakresie wymogów podanych na wstępie i zamieszczonej podstawie prawnej ( dotyczy statusu zgodności dla osób niepełnosprawnych, dostępności architektonicznej procedury wnioskowo-skargowej i informacji dotyczącej koordynatorów dostępności w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.